వాలు కొబ్బరిచెట్టు

అల్లనల్లన అలవోకగా..


రేగిపళ్ళు, బూరిలు, అరిశలు, మామిడి, ముద్దబంతి తొరణాలు,రంగు రంగు ముగ్గులు, గుమ్మడీపూవ్వుల గొబ్బెమ్మలు,పట్టుపరికిణీలు,చేమంతిపూలజడలు,బోగీమంటలు, హరిదాసులు,గంగ్గిరెద్దులు,కొత్త అల్లుళ్లు,కొంటె మరదళ్ళు,కొత్తబియ్యం పొంగళ్ళు,తరతరాల పెద్దల పేరుపేరున దానాలు, కొడిపందాలు,పేకాటలు,కనుమరోజు మసాలా ఘుమఘుమలు, ప్రభలతీర్దాల జోరు,సంక్రాంతి పరిమళమే అమొఘం సుమండీ.అన్ని కొత్త వాసనలే ....................గుర్తుచేసుకొండి.నేను మయమరిచిపొతున్నా..............మరి మీరో..... మీకు మీ ఊరు గుర్తుకు వస్తుందా????ఈ ఏడు ఊరులో ఉండాలి అని తెగకోరుకున్నా......మీరు అ౦తా ఇది చదివేసరికి నేను ఊరిలో ఉ౦టానోచ్చ్.......మీ అ౦దరి కి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.