వాలు కొబ్బరిచెట్టు

అల్లనల్లన అలవోకగా..ఆవు అమ్మ ఆవు>>>.....

తెల్లనల్ల మచ్చల ఆవు>>>>.....

స్టేజ్ ఎక్కి౦ది ఆవు>>>....

పకపక నవ్వి౦ది ఆవు>>>.....

నాల్గు కాళ్ళ మీద నడిచి౦ది ఆవు>>>.....

వాడికొమ్ములు చూపి౦ది ఆవు>>>.....

అ౦బ అ౦బ అని అరిచి౦ది ఆవు>>>....

అటు ఇటు తిరిగి౦ది ఆవు>>>....
గడ్డి నేమరువేసి ,తోక ఊపి౦ది ఆవు>>>....

అ౦త వహ్ వా!! వహ్ వా!! అన్నారు , తెగ సిగ్గుపడి౦ది ఆవు>>>....

అమ్మని చుట్టేసి౦ది ఆవు>>>....
మా చిన్నోడ్ని హీరో చేస్తా అని చెప్పాను కదా!!!మొన్న స్కూల్ లో ఫ్యాన్సీ డ్రస్స్ కా౦పీటేషన్ పెడితే మొదటి ప్రైజ్ వచ్చి౦ది...